Available courses

หุ่นยนต์เบื้องต้น

หุ่นยนต์เบื้องต้น

Course

ธุรกิจเบื้องต้น

ธุรกิจเบื้องต้น

Course

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

Course

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

สมรรถนะรายวิชา นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสู่การปฏิบัติงานด...
Course

การบัญชีเบื้องต้น1/66

การบัญชีเบื้องต้น1/66

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมฯ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมฯ

Course

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

652ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

652ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

Course

เครื่องกลไฟฟ้ากระเเสตรง

เครื่องกลไฟฟ้ากระเเสตรง

Course

หลักการตลาด(นงเยาว์ บุญริน)

หลักการตลาด(นงเยาว์ บุญริน)

จุดประสงค์รายวิชา  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด 2. สามารถวิเคราะ...
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น-64

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น-64

Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร copy 1

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร copy 1

Course

กฎหมายธุรกิจ(ครูนง)

กฎหมายธุรกิจ(ครูนง)

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อม

Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ฺBasic Economics)

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ฺBasic Economics)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำ...
Course

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

สมรรถนะรายวิชา วิเคราะห์ เขียนโปรแกรมการแก้ปัญหางานควบคุมทางไฟฟ้...
Course

เครื่องกลไฟฟ้า2

เครื่องกลไฟฟ้า2

ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่าง ๆ ...
Course

กฎหมายพาณิชย์(ครูนง)

กฎหมายพาณิชย์(ครูนง)

Course

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาลักษณะสมบัติกระแส แรงดันและแบบจำลองของ...
Course

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร(ครูนง)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร(ครูนง)

Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใ...
Course

3/8 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/8 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/7 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/7 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/6 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/6 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/5 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/5 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/4 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/4 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/3 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/3 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

3/2 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

3/2 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

S-64 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

S-64 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

Course

การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1

การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1

Course

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

จุดประสงค์รายวิชา 1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จ...
Course

ศิลปนิยม

ศิลปนิยม

          ศึกษาหลักการหลักการ ประเภท รูปแบบ ต้นกำเนิด คุณค่าและความ...
Course

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

20104-2105   หม้อแปลงไฟฟ้า  (Transformers)                         ...
Course

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

Course

การจัดซื้อเบื้องต้น

การจัดซื้อเบื้องต้น

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดซื้อ นโยบายการจัดซื้อ บทบาทของหน่วยงานจัดซื...
Course

30204-2304 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

30204-2304 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเต...
Course

พิมพ์ไทยเบื้องต้น

พิมพ์ไทยเบื้องต้น

ปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเ...
Course

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 20105-2107 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 20105-2107 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

Course

ดิจิตอลเบื้องต้น

ดิจิตอลเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส ฟังก์ชัน...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้ำงสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่...
Course

หุ่นยนต์เบื้องต้น

หุ่นยนต์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบห...
Course

การตัดเย็บเบื้องต้น

การตัดเย็บเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติพื้นฐานของเส้นใยและการดูแลร...
Course

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและ...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกำ มำรยำท ฝึกปฏิบัติทักษะในกำรเคลื่อนไหวเบื้...
Course

การบัญชีชั้นสูง1

การบัญชีชั้นสูง1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า ฝากขาย ขายผ่อนชำระและ...
Course

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 หลักสูตรรายวิชา  ชื่อวิชา  การบัญชีต้นทุนเบื้องต...
Course

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานบัญชีสินค้า&...
Course

โภชนาการกับชีวิตมนุษย์

โภชนาการกับชีวิตมนุษย์

3406-2005   โภชนาการกับชีวิตมนษย์                                  ...
Course

อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง

อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง

ปฏิบัติเกี่ ยวกับการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การวางแผน การเตรี ...
Course

สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2102)

สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2102)

Course

หลักเศรษฐศาสตร์ (นงเยาว์ บุญริน)

หลักเศรษฐศาสตร์ (นงเยาว์ บุญริน)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางหลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุ...
Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (นงเยาว์ บุญริน)

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (นงเยาว์ บุญริน)

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและก...
Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบ...
Course

เครื่องรับวิทยุ 20105-2009 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

เครื่องรับวิทยุ 20105-2009 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้           1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรภา...
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รัชนี)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รัชนี)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ...
Course

วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเ...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

คำอธิบายรายวิชา      ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสน...
Course

วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์

วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์

ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่าการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดกา...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิ...
Course

การขายเบื้องต้น (ครูอาภรณ์)

การขายเบื้องต้น (ครูอาภรณ์)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒน...
Course

วิชา การเขียนแบบทัศนียวิทยา

วิชา การเขียนแบบทัศนียวิทยา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย รูปตัดและภาพ 3มิติ แบบออ...
Course

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า(อ.วิรัตน์)

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า(อ.วิรัตน์)

Course

วาดเขียนพื้นฐาน (Basic Drawing) (อ.นัฐพล)

วาดเขียนพื้นฐาน (Basic Drawing) (อ.นัฐพล)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ย...
Course

การวาดเขียนพื้นฐาน

การวาดเขียนพื้นฐาน

ศึกษาและปฏิบัติกี่ยวกบัคุณสมบตัิเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การวาดเขียน ข...
Course

วิชากระบวนการเชื่อม

วิชากระบวนการเชื่อม

           ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเชื่อม เครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการ...
Course

วิชาการอนุบาลเเละดูแลเด็ก 20401-2008

วิชาการอนุบาลเเละดูแลเด็ก 20401-2008

ศึกษาเเละปฎิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุบาลเเละดูเเลเ...
Course

วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (นรภัท กุลภาวรายศ)

วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (นรภัท กุลภาวรายศ)

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครง...
Course

วิชางานจักรยานยนต์(อ.อนุรักษ์)

วิชางานจักรยานยนต์(อ.อนุรักษ์)

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบช...
Course

วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์(วีระยุทธ)

วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์(วีระยุทธ)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่า  การใช้เครื่องมือวัดละเอีย...
Course

วิชา โครงการ

วิชา โครงการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน...
Course

วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1

วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1

ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ ในสภา...
Course

วิชาศิลปะไทย

วิชาศิลปะไทย

คำอธิบายรายวิชา
Course

วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Thai for Careers

วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ Thai for Careers

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสัั่งหรื...
Course

วิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

วิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ

           ศึกษาเกี่ยวกับการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาส...
Course

วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (Occupational Thai Language Skills)

วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (Occupational Thai Language Skills)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภ...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

    ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำ ให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผ...
Course

วิชาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วิชาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์รายวิชา        &nbs...
Course

วิชา ความแข็งแรงวัสดุ

วิชา ความแข็งแรงวัสดุ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียด แ...
Course

วิชา งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์เบื้องต้น

วิชา งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์เบื้องต้น

Course

การขายเบื้องต้น

การขายเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย...
Course

วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาแหล่งกำเนิดและชนิดของเ...
Course

วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1.      เข้าใจหลักการทำงานหน้าที่ระบบต่...
Course

วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

ศึกษาและปฏิบัติ การถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์...
Course

วิชา งานจักรยานยนต์

วิชา งานจักรยานยนต์

20101-2102 งานจักรยานยนต์       ...
Course

วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ...
Course

วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์

วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่า การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตร...
Course

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1

ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ในสภา...
Course

วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 1 - 6 - 3 (Ga...
Course

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาช...
Course

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (เหมือนฝัน ระมัดตน)

วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (เหมือนฝัน ระมัดตน)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ...
Course

วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน โว...
Course

วิชาโครงงาน 1

วิชาโครงงาน 1

20103-8502   โครงงาน 1           ...
Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

            ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกน่วยการวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโล...
Course

วิชา พื้นฐานงานไม้

วิชา พื้นฐานงานไม้

หลักสูตรรายวิชา ชื่อวิชา พื้นฐานงานไม้  รหัสวิชา  210...
Course

งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต

งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต

คำอธิบายรายวิขา
Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมด...
Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระ...
Course

ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติวงจรออป...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20100-1005 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20100-1005 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

           ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงา...
Course

วงจรดิจิตอล 2105–2007 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

วงจรดิจิตอล 2105–2007 (ปัทมาพร อุทาจันทร์)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัส...
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ศึกษาและปฏิบัติหลักการกำเนิดคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ การคำนวณ วัดค่า&nbs...
Course

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจ...
Course

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ท...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยา...
Course

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใ...
Course

การอ่านสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

การอ่านสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติเกียวกับการอ่านสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจํ...
Course

เขียนแบบเทคนิคเบื่องต้น (อ.ศรายุทธ )

เขียนแบบเทคนิคเบื่องต้น (อ.ศรายุทธ )

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล (Da...
Course

งานฝึกฝีมือ 1

งานฝึกฝีมือ 1

ปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000 1401

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 20000 1401

        ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเ...
Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครูศิริโสภา

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครูศิริโสภา

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม...
Course

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการปฏิ...
Course

การบัญชีเบื้องต้น

การบัญชีเบื้องต้น

    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้              1. มีความเข้าใจหลักก...
Course

โปรแกรมนำเสนอ

โปรแกรมนำเสนอ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board)...
Course

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เป้าหมายของวิชาเขียนแบบ คือ การศึกษาหลักการและฝึกการใช้มาตรฐานเขีย...
Course

การติดตั้งกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิด
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ (ลัดดา)

โปรแกรมประมวลผลคำ (ลัดดา)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค

การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเส้น (DIN ISO 128-24) ตัวหนังสือ ตัว...
Course

การออกแบบระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

           ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและแผนภาพเส้นเดี่ยว ข้อกำ...
Course

วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร

วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร

รหัสวิชา : 3000-1001    ชื่อวิชา : การบริหารงานคุณภาพในอง...
Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ...
Course

เทคนิคคอนกรีต

เทคนิคคอนกรีต

ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนก ชนิดสมบัติของคอนกรีตและส่วนผสมการคัดเลือกส่ว...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย สารละลาย คอลลอยด์อิมัลชัน สารเคมีใ...
Course

เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ

เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชน...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความหลากหลา...
Course

ประมาณราคางานโครงสร้าง (ครูเอิร์ธ)

ประมาณราคางานโครงสร้าง (ครูเอิร์ธ)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร ...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับสมการเชิงเ...
Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญ...
Course

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรั...
Course

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  ศิลปวัฒนธรรมแ...
Course

การจัดการขนส่ง

การจัดการขนส่ง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้     1.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการ...
Course

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดา เงินไ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยค...
Course

เขียนแบบไฟฟ้า

เขียนแบบไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน...
Course

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ (วิทยา ชนะสาร)

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ (วิทยา ชนะสาร)

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์  หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำ...
Course

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครื่องปรั...
Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร(รสิกาญจน์)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร(รสิกาญจน์)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นแ...
Course

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ                               ...
Course

คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง

คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ การบวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่วน คำนวณพื้นที่ ปริม...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

คำาอธิบายรายวิชา    ศึกษำและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ หลักควำมปลอดภัยในก...
Course

การบัญชีเบ้ืองต้น 1 (กัลยา)

การบัญชีเบ้ืองต้น 1 (กัลยา)

Course

หลักเศรษฐศาสตร์

หลักเศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี...
Course

โลหะวิทยา

โลหะวิทยา

 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่า...
Course

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

การส่งและจ่ายไฟฟ้า

    รหัส 3104-2005   
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ...
Course

นิเทศศิลป์ 1 (Communication Arts 1)

นิเทศศิลป์ 1 (Communication Arts 1)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการออกแบบตัวอักษรออกแบบส...
Course

โลจิสติกส์เบื้องต้น

โลจิสติกส์เบื้องต้น

   จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้           1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมา...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2)

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2)

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่อง...
Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (ณัฏฐา)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (ณัฏฐา)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานทดสอบคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ ตรวจสอบอุป...
Course

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ และ...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

             ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฎิบัติ...
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาและปฺบัติเกี่ยวกัยการฟังและการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน(ลัดดาวัลย์)

ภาษาไทยพื้นฐาน(ลัดดาวัลย์)

ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยค...
Course

งานฝึกฝีมือ 1

งานฝึกฝีมือ 1

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้อง...
Course

ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร (ครูทะยาน)

ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร (ครูทะยาน)

2106-2001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1 - 9 - 4 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยว...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(เอกภาณุ)

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(เอกภาณุ)

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้...
Course

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นงานเชื่อมโลหะ  ภาพ...
Course

งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เจน)

งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ.เจน)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการตรวจสอบการวิเคราะห์ปัญหาการซ...
Course

สถาปัตยกรรมไทย

สถาปัตยกรรมไทย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติลวดลายไทย ในส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม...
Course

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานชีพ

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานชีพ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ การประกอบ การตรวจสอบ การซ่...
Course

การบัญชีกิจการพิเศษ

การบัญชีกิจการพิเศษ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษประเภทสถานศึกษาเอกชน ...
Course

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้าและสื่อสา...
Course

Program CNC som

Program CNC som

คำอธิบายรายวิชา             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์ประกอบแ...
Course

โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมี ของการเชื่...
Course

เครื่องวัดไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้า

         ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเ...
Course

การถ่ายภาพดิจิตอล

การถ่ายภาพดิจิตอล

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพดิจิตัลซึ่...
Course

ศิลปะการขาย

ศิลปะการขาย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการศิลปะการขาย ทฤษฎีแรงจูงใจ กระบวนการต...
Course

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือ...
Course

การหาข้อมูลการตลาด

การหาข้อมูลการตลาด

คำอธิบายรายวิชา 20202–2003 การหาข้อมูลการตลาด 2-2-3 (Marketing In...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน (ครูณีรนุช กลมอ่อน)

ภาษาไทยพื้นฐาน (ครูณีรนุช กลมอ่อน)

  คำอธิบายรายวิชา      ...
Course

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

          ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษ...
Course

การเป็นผู้ประกอบการ (ปิยนันท์)

การเป็นผู้ประกอบการ (ปิยนันท์)

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุณภาพ การออมและการล...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยา...
Course

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานทดสอบคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ และการนำสา...
Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ( วิ)

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ( วิ)

คำอธิบายรายวิชา      ศึกษาเกี่ยวก...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2)

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2)

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่อง...
Course

การบัญชีตั๋วเงิน

การบัญชีตั๋วเงิน

หลักสูตรรายวิชา   ชื่อวิชา การบัญชีตั๋วเงิน   รหัสวิชา 2201-2107 ...
Course

การบัญชีอุตสาหกรรม

การบัญชีอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม องค์ประกอบของต้น...
Course

งานแกะสลัก

งานแกะสลัก

20406-2003 งานแกะสลัก                                              ...
Course

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

โครงการสอน (Course Syllabus) 20701 – 2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื...
Course

พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง

พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายประวัติประเ...
Course

Real Life English

Real Life English

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง – ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำว...
Course

งานฝึกฝีมือ (det)

งานฝึกฝีมือ (det)

คําอธิบายรายวิชา  20100-1003 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษา...
Course